Experthr Management

Externalizare servicii resurse umane, administrare, salarizare, recrutare si de consultanta in HR

Logo ExpertHR

Modificari aduse in Codul fiscal -Ordinul Nr. 2343/2017

…se aplica in cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

ART. 2
(1) În scopul aplicării prevederilor art. 1, salariații aflați în situația prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligația să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori salariații realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, aceștia nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul respectiv.
(3) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.
………

Exemple privind aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul
fiscal:

 

Exemplul I
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A și un contract cu timp parțial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna. Pentru activitatea desfășurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 500 lei. Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.950 lei (1.450 lei + 500 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei. Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.950 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe țară. În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la  ngajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe țară (1.450 lei). Angajatorul A datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la valoarea de 1.450 lei. Angajatorul B datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 500 lei.

Exemplul II
O persoană fizică încheie începând cu data de 1 noiembrie 2017 trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societățile A, B și C, contractele fiind active întreaga lună.
Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează următorul venit brut
în lună:
– de la angajatorul A, suma de 200 lei;
– de la angajatorul B, suma de 300 lei;
– de la angajatorul C, suma de 400 lei.
Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 900 lei (200 lei + 300 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei. Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 900 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe țară. În acest caz, salariatul nu depune declarația pe propria răspundere la niciun angajator. Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe țară, respectiv la 1.450 lei, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună.

Concediul de maternitate (prenatal si postnatal) – referinte legislative

Baza legala: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 (actualizată)

Baza de calcul:
› media veniturilor lunare ( in cazul dvs. veniturile salariale brute din ultimele 6 luni, pentru fiecare contract de munca in parte) .

Durata:
› 126 de zile calendaristice, care pot fi acordate pe o perioada de 63 de zile înainte de naştere (sarcina/prenatal) si 63 de zile după naştere (lauzie/postnatal).

Aceste perioade pot fi compensate intre ele in functie de solicitarea salariatei catre medicul de familie sau medicul specialist.
Durata obligatorie pentru concediul de lauzie trebuie sa fie de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate (prenatal si postnatal):
› 85% din media zilnica a veniturilor salariale brute pe ultimele 6 luni ; practic, venitul brut pe 6 luni/nr zile lucrate (zile de stagiu de cotizare asimilat).

Plata indemnizatiei de maternitate se face de angajator si va fi suportata de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.